Mandag 9. september 2019 er det lokalvalg i Norge, og selv om valget ikke bare handler om dansekunst og kulturpolitikk, er vi på Danseinformasjonen nysgjerrige på hva de ulike partiene tenker om vår kunstform.

Svært mange dansekunstnere holder til i Oslo og omegn og politikken som føres her har konsekvenser for kunstartens utvikling på et lokalt/regionalt plan. Den 6. juni i år vedtok bystyret i Oslo for første gang en kunstplan kalt Kunstbyen – Oslo kommunes kunstplan. Vi har spurt partiene som sitter i Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo om deres synspunkter på dans i kulturpolitikken sett i lys av ambisjonene i kunstplanen. SV, Venstre, Rødt og Høyre er partiene som har svart oss.

MARIANNE BORGEN (SV)

valg marianne1. Hvilken danseforestilling så du sist, og når og hvor var det?
Som ordfører er jeg så heldig at jeg ofte får oppleve dansekunsten ofte og det er en berikelse. For ikke lenge siden fikk jeg selv delta i dansen, med Transporteringsdans over Operataket under åpningen av Dansens Dager i april.

2. I 2019 inkluderer kommunens driftsstøtteordning Jo Strømgren Kompani, som mottok 1 million kroner. Svært mange dansekompanier i Oslo sliter med trang økonomi. Vil dere styrke dansekunsten gjennom en økning av midler til produksjon, drift og flere kunstnerskap i Oslo?
SV er opptatt av at Oslo skal være en kulturby og som hovedstad har vi et særdeles viktig ansvar for norsk kunst og kultur og derav dansekunst. Vi har som mål av oss at vi skal styrke Oslo som kulturby og tilrettelegge for at alle skal få oppleve kunst og kultur som en del av hverdagen sin. Derfor har SV i byråd vært opptatt av å styrke kunst og kultursatsningen i Oslo og da spesielt også innrettet inn mot barn og unge. SV vil jobbe for å styrke dansekunsten i Oslo.

3. Dans er en av de største fritidsaktivitetene for barn og unge i Oslo, men profesjonell dansekunst vises i hovedsak på egnede scener med til dels høye billettpriser. Har dere planer for hvordan dansekunst kan gjøres tilgjengelig for byens barn, unge og mangfoldige befolkning?
Det er for SV viktig å tilgjengeliggjøre kunsten for alle. Dansekunsten er viktig og vi ønsker å styrke dansekunsten gjennom de ulike ordningen vi har i Oslo. Det er et behov for øvingslokaler for dansekunsten.

4. I kultur- og utdanningskomiteens behandling av Kunstbyen, fant komiteen det «relevant å bemerke behovet for øvingslokaler for dans og i den sammenheng behovet for programmerbare lokaler». Det er stor mangel på gode rom til prøver og produksjon av dans i Oslo samt ikke-kuraterte visningsrom/scener. Hvordan skal Oslo kommune konkret avhjelpe denne situasjonen?
SV har vært veldig opptatt av at vi skulle legge frem og behandle en visjonær kunstplan og det har vi gjort. SV vil støtte dans og til rette lokaler for dans når vi bygger nybygg som skoler, barnehager og flerbrukshaller.
 
5. «Det er et mål å tydeliggjøre Oslo kommunes rolle og ansvar i forhold til staten og andre aktører» (fra Kunstbyen, s. 3). Oslos befolkning nyter godt av at den store majoriteten av norske dansekunstnere bor og arbeider i Oslo, men det er staten gjennom driftsstøtte samt ulike ordninger i Kulturrådet som tar nesten hele regningen. I 2018 var det bare fire mindre institusjoner for dans som mottok midler fra Oslo kommunes driftstilskudd, til sammen 2,6 millioner kroner, dvs. 1,26 prosent av tildelingsrammen. De fire institusjonene danner viktig infrastruktur for dansefeltet med tanke på prøve og produksjonslokaler, kompetanseheving, visning, formidling og synliggjøring samt internasjonalt samarbeid. Institusjonenes arbeidsfelt er i stor grad sammenfallende med kunstplanens hovedmål. Vil dere styrke dansefeltets institusjoner for gjennom dem å nå hovedmålene i kunstplanen?
Ja, det er også viktig at vi får en god dialog med staten om hvilken rolle staten skal ta og at staten tar det ansvaret de har.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HALLSTEIN BJERKE (VENSTRE)
 
valg halstein1. Hvilken danseforestilling så du sist, og når og hvor var det?
Jeg så Victory dance crew opptre på Åpen scene i Torggata for tre uker siden.
 
2. Vil dere styrke dansekunsten gjennom en økning av midler til produksjon, drift og flere
kunstnerskap i Oslo?
Ja.
 
3. Har dere planer for hvordan dansekunst kan gjøres tilgjengelig for byens barn, unge og mangfoldige befolkning?
Ja. For det første må vi ha flere egnede scener som er egnet for dansekunst. Venstre vil også innføre et aktivitetskort med 5000 kroner til alle mellom 12 og 18 år, til bruk på den fritidsaktiviteten eller de kulturopplevelsene de ønsker. Mye av dette handler også om dansekunstnernes behov for inntekter og at dans ikke prioriteres med nok midler, slik at billettprisene må være høye. Det kan vi gjøre noe med gjennom økte driftsmidler.
 
4. Hvordan skal Oslo kommune konkret avhjelpe situasjonen med mangel på gode rom til prøver og produksjon og ikke-kuraterende scenerom?
Det var Venstre som fikk inn denne formuleringen. Tidlig i denne perioden forsøkte vi også å redde produksjonslokalet i Nydalen med ekstra midler. Kommunen må gjøre mye mer enn i dag. Det handler om å stille flere ledige lokaler til rådighet gratis eller til svært lav leie, og ikke minst om å støtte flere initiativ fra dansekunstnerne selv. Man bør også sørge for at flerbruksanlegg er egnet for dans i større grad enn i dag.
 
5. Vil dere styrke dansefeltets institusjoner for gjennom dem å nå hovedmålene i kunstplanen?
Ja.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EIVOR EVENRUD (RØDT) 
 
valg eivor2. Vil dere styrke dansekunsten gjennom en økning av midler til produksjon, drift og flere kunstnerskap i Oslo?
Ja.
 
3. Har dere planer for hvordan dansekunst kan gjøres tilgjengelig for byens barn, unge og mangfoldige befolkning? 
Kultur skal være tilgjengelig for alle, og kommunen må bidra økonomisk slik at alle har anledning til å oppleve og utøve dansekunst.

4. Hvordan skal Oslo kommune konkret avhjelpe situasjonen med mangel på gode rom til prøver og produksjon og ikke-kuraterende scenerom?
Kommunen har mange tomme bygg, og vi vil jobbe for at bygg kan settes i stand slik at de kan tas i bruk og fylles med dans.

5. Vil dere styrke dansefeltets institusjoner for gjennom dem å nå hovedmålene i kunstplanen?
Ja, dette har Rødt jobbet for i alle budsjetter som har vært behandlet denne perioden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRETE HORNTVEDT (HØYRE)

valg grete1. Hvilken danseforestilling så du sist, og når og hvor var det?
Hedda Gabler på Den Norske Opera våren 2019.

2. Vil dere styrke dansekunsten gjennom en økning av midler til produksjon, drift og flere kunstnerskap i Oslo?
Høyre har arbeidet for at dansen skal prioriteres. I vårt alternative budsjett for 2019 ble det satt av støtte til bl.a. CODA og Bårdars unge dansere. Høyre har programfestet at kommunens støtteordninger til kulturlivet (herunder dans selvfølgelig) må ivareta både de små og de store aktørene (spesielt aktuelt med de små for dans).

3. Har dere planer for hvordan dansekunst kan gjøres tilgjengelig for byens barn, unge og mangfoldige befolkning? 
Høyre har programfestet at kulturtilbudet ved etablerte kulturinstitusjoner (herunder f.eks. Dansens Hus) brukes mer når det satses på den Kulturelle Skolesekken. Høyre vil også styrke tilbudet til barn og unge som målgruppe som den Kulturelle Skolesekken og Ung Kultur Møtes (UKM).

4. Hvordan skal Oslo kommune konkret avhjelpe situasjonen med mangel på gode rom til prøver og produksjon og ikke-kuraterende scenerom?
Høyre har programfestet å utarbeide en plan for den kulturelle infrastrukturen som vurderer og identifiserer behov for produksjons-, øvings- og visningssteder i Oslo.

5. Vil dere styrke dansefeltets institusjoner for gjennom dem å nå hovedmålene i kunstplanen?
Dans er for lite påaktet, så svaret er ja.


valg